När hände vad i anläggningsfrågan


 • 1997 Laholms kommun förlänger inte arrendet för ridhuset, Mellanbacken, då kommunen har för avsikt att utvidga den intilliggande soptippen, numera Ahla återvinningscentral.
 • 1998 Arbetsgrupp för ny anläggning bildas och startar planeringen för ny vistelseort.
  Kommunfullmäktige i Laholms kommun beslutar 17 dec 1998 att lämna bidrag till
  LLRF för köp av Lejeby 13:2. I bidraget om 3 200 000kr ingår ersättning för ”gamla
  anläggningen”, uppförande av ridhus samt ombyggnad av befintliga byggnader på
  fastigheten. I bidraget ingår även de 1,9 milj som blev ryttarföreningens del av
  Laholms Sparbanks sponsring av idrottsanläggningar. (detaljerad redovisning finns t ex
  i den tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 5/3 2001, som utgjorde underlag
  för det beslut om övertagande som kommunfullmäktige fattade 2001, se nedan).
  Kf beslutar även att gå i borgen för föreningen till ett lån om högst 1 miljon kr.
 • 1999 På årsmötet 1999 kan arbetsgruppen redovisa kontakterna med Laholms kommun,
  Laholms sparbank samt köp av fastigheten och planeringen för nya anläggningen.
 • 2000 Planering, planering, byggarkontakter, arkitektritningar, tillstånd m m m m.
 • 2001 Mars:efter förslag från föreningen via kultur- och fritidsnämnden (KFN §1 dnr 78/00)
  blir Laholms kommun ägare av anläggningen och Laholms RF hyresgäst. (Kf § 18/01)
  fr o m 30/4 2001
  Under hela året arbetar föreningens medlemmar både med underhåll av gamla
  anläggningen och förberedelser på den nya (förutom all den vanliga verksamheten med
  ridskola, tävlingar, ”Bonden i stan”, ponnyridning i Laholm, ridande Lucia m m).
  Oktober: första inackorderingsstallet är klart för inflyttning.
 • 2002 Mars: tas första spadtaget till det nya ridhuset och ett intensivt år med ridhusbygge och iordningsställande av stora stallet = ridskolestall.
  Augusti: föreningen flyttar från Mellanbacken till nya anläggningen.
  26-27 oktober första tävlingen i nya ridhuset.
  14 december: invigning av Sveriges näst största ridhus samt hela anläggningen.
 • 2003 Första året på anläggningen, ridskola och tävlingsverksamheten tar fart.
  Första omgången ute-ridbanor anläggs och föreningsmedlemmarna fortsätter
  iordningställandet av anläggningen med att bygga ryttargång mellan stora stallet och
  ridhuset samt toaletter, verkstad, dränering runt klubbhuset, m m
 • 2004 Fortsatt arbete med att bygga klart: detta året t ex isolering och panel för
  läktarlångsidorna, förråd för cafeterian samt ny toalett i klubbhuset.
 • 2005 Bygger ny framridningsbana samt ordnar belysning på parkeringen.
 • 2007 Ridskolan går även detta år med kraftigt underskott.
  Efter samråd med fritidsnämnden, som inte kunde hjälpa föreningen, beslutar styrelsen
  att lägga ner ridskolan, juli 2007.
  September-oktober: underlaget i manegen byts ut, nytt tak läggs på mellanstora stallet,
  genomgripande renovering av klubbhuset efter stor skadegörelse förorsakat av inbrott
 • 2008 Februari: för första gången kan föreningen hålla årsmöte ”hemma” och behöver inte hyra annan lokal, då renoveringen efter inbrottet resulterat i ett stort rum i stället för
  två halvstora.
  April: föreningens ordförande samt anläggningsansvarig blir inkallade till kultur- &
  fritidsnämnden för information om föreningens verksamhet (KFN § 50 dnr 2008-
  000006, Informationsärenden). Inget beslut av något slag är protokollfört.
 • 2009 Föreningen bygger två nya dressyrbanor, fullängd vid ridhusets södra gavel.
 • 2012 Skrivelse till ryttarföreningen och Kultur- & utvecklingsnämnden lämnas av två
  kommuninnevånare där man ifrågasätter Laholms RF:s efterlevnad av hyresavtalet.
 • 2013 Januari: samtliga ridsportföreningar var inbjudna av Kultur- & utvecklingsnämnden till diskussion och information om ridsport för barn och unga i kommunen.
  April: på anmodan av kultur- och utvecklingsnämnden lämnar föreningen in en
  utredning ”Underlag avseende förutsättningar att etablera ridskola på Ahla
  ridanläggnng”. Beslutet i nämnden besvarar inte denna utan ”ger servicenämnden och
  verksamheten i uppdrag att se över hyresavtalet med Laholms RF för att skapa
  ridskoleverksamhet till hösten 2013 på Ahla ridanläggning.” (KUN §75, dnr 2013-
  000062). KUN:s egen beräkning av ridskoleverksamhet kommer enligt muntliga
  uppgifter fram till ungefär samma kostnader (finns denna dokumentation någonstans?).
 • 2014 Augusti: Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ska säga upp hyresavtalet med Laholms RF och att kommunledningskontoret skall förbereda försäljningen (KS §148, dnr 2013-000306).
  Oktober: föreningen lämnar in ”Redovisning av förbättringsarbeten på
  ridanläggningen Ekbanksgården i Ahla, bekostade och utförda av Laholmsortens
  Lantliga Ryttarförening och dess medlemmar”. Redovisningen slutar på drygt 11
  miljoner, men kunde blivit högre då föreningsmedlemmarnas arbetstimmar är för lågt
  räknade eftersom vi inte fört exakt logg på arbeten efter 2004.
 • 2015 Mars: kommunstyrelsen beslutar att säga upp hyres- och driftsavtalet till upphörande 1 januari 2016 ( Ks § 72 dnr 2013-000306 ).

  Kommentar
  1995 undersökte föreningen om det gick att bygga ut den befintliga anläggningen på Mellanbacken.
  Det visade sig då att Laholms kommun börjat planera för utbyggnad av den intilliggande soptippen och som ersättning erbjöds föreningen bidrag som skulle motsvara köpeskilling och byggnation för att få en ny och ändamålsenlig anläggning.

  Det varit många turer i denna ridanläggningshistoria och det är svårt att hålla reda på vad som hände när samt hur och varför, särskilt för den som inte varit med hela perioden. Detta är ett försök att i någon mån bringa reda bland årtalen. Som ovan rapporterats finns det även en redovisning i kronor av förbättringsarbeten som föreningen gjort under årens lopp och finns att läsa för den intresserade.

  Vill även passa på att påminna om att ovanstående årtalslista inte redovisar allt arbetet med den ”vanliga” föreningsverksamheten med tävlingar (dressyr, hoppning, körning, voltige) och utveckling och förbättring av dessa arrangemang, träningar av olika slag, clinics/föreläsningar både med lokala och nationella förmågor, medlemsmöten, ridande Lucia i Laholm, m m. Men allt det kan man läsa i föreningens verksamhetsberättelser. Till detta kommer den bildsamling och alla de tidningsklipp som finns i föreningens arkiv och som också dokumenterar verksamheten.

  Medlemsantalet 2014 var 234. 117 under 30 år, eller om man drar gränsen vid 20 år: 70 st.

  Med hopp om att detta kan vara till nytta i arbetet med ägarfrågan
  Ann-Christin Magnusson, sekreterare i föreningen